เลือกตึกให้เช่าราคาประหยัดอย่างไรให้ปลอดภัย

ถึงแม้การเลือกตึกให้เช่าราคาประหยัด เป็นสิ่งที่ช่วยให้คนที่สนใจอยากดำเนินธุรกิจสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้น และให้ความสำคัญกับองค์ประกอบหรือรายละเอียดในส่วนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์ รวมไปถึงองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการเลือกตึกให้เช่าแบบราคาประหยัด ก็อาจทำให้คุณพบกับปัญหาหรืออาจทำให้คุณต้องพบกับประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจได้ ไม่ว่าจะเป็นได้ทำเลที่ไม่เหมาะสม หรือการทำข้อตกลงหรือเซ็นสัญญาเช่าเกิดข้อผิดพลาด ดังนั้นเพื่อให้คุณสามารถเลือกได้อย่างปลอดภัย เราจึงมีเทคนิคในการเลือกมาแนะนำสำหรับคนที่อยากมั่นใจว่า สถานที่ที่เลือกนั้นจะได้มาซึ่งความคุ้มค่าในราคาที่ต้องเสียไปหรือไม่

เลือกตึกให้เช่าราคาประหยัดอย่างไรให้ปลอดภัย

เลือกตึกให้เช่าราคาประหยัด

วิธีเลือกตึกให้เช่าราคาประหยัดให้ปลอดภัย

การเลือกตึกให้เช่าราคาประหยัดเป็นสิ่งที่ดี แต่ในขณะเดียวกันคุณก็อาจได้มาซึ่งการบริการบางอย่างที่ไม่ถูกใจได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำการเช่าหรือดำเนินการใด ๆ

1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นอกเหนือไปจากค่าเช่าที่คุณต้องจ่ายเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายปี ตามข้อกำหนดของผู้ให้เช่า ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คุณอาจจะต้องเจอ เมื่อเลือกตึกให้เช่าราคาประหยัด ดังนี้

-ค่าประกันความเสียหาย ไม่ว่าการพาณิชย์ตึกให้เช่าหรือสำนักงาน ล้วนแต่มีข้อกำหนดในเรื่องของค่าประกันความเสียหายที่ต้องจ่าย พร้อมกับค่าเช่าเดือนแรก และส่วนใหญ่มีเงื่อนไข คือ จะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวคืน ก็ต่อเมื่อหมดระยะเวลาการเช่า โดยจะมีการระบุจำนวนเงินประกันความเสียหายไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน

-ค่านายหน้า ในกรณีที่คุณติดต่อกับทางนายหน้าเพื่อหาตึกให้เช่าราคาประหยัดค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าคอมมิชชันมักอยู่ในขอบเขตเท่ากับอัตราค่าเช่า 1 เดือนตามมาตรฐานหรือ 12 เดือน โดยที่ทางนายหน้าจะไม่มีสิทธิ์เรียกค่าคอมมิชชันทั้งจากผู้เช่าซื้อและเจ้าของบ้านผู้ขายตามกฎหมายสภานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (The Council of Estate Agency)

-ค่ามัดจำการจอง ต้องทำการชำระหลังจากที่เซ็นสัญญาตกลงในหนังสือแสดงเจตนาเช่า โดยส่วนใหญ่จะมีอัตราเท่ากับค่าเช่า 1 เดือน

2. ปัจจัยจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

เลือกตึกให้เช่าราคาประหยัด

ก่อนที่คุณจะเซ็นสัญญาตึกให้เช่าราคาประหยัด ต้องเช็กให้แน่ใจว่า ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอยู่ในขอบเขตค่าใช้จ่ายที่สามารถรับมือได้ โดยต้องมีการพิจารณาก่อนตกลงเช่าบ้าน ดังนี้

-ไฟฟ้า

-อินเทอร์เน็ต

-สายโทรศัพท์

-สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นอื่น ๆ

3. สัญญาเช่า

สัญญาเช่า เป็นเอกสารที่คุณจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุภายในสัญญาเป็นไปตามความจริง และมีหลักฐานชัดเจน ก่อนตกลงทำสัญญาเช่าตึก โดยในใบสัญญาต้องประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

-ข้อตกลงและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ต้องสมเหตุสมผล แน่นอนว่า ทุกสถานที่มีข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัติที่แตกต่างกัน คุณจึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่า สิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตามนั้นอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ไม่มากเกินพอดี หรือน้อยจนเกินไป เพราะอาจทำให้การเลือกเช่าตึกราคาประหยัดจะไม่คุ้มค่า

-มีการลงลายมือชื่อที่ชัดเจน การทำหนังสือสัญญาตึกให้เช่าราคาประหยัดครอบคลุมและมีผลบังคับทางกฎหมายก็ต่อเมื่อเป็นสัญญาเช่าที่สมบูรณ์ คือ มีลายมือชื่อที่ชัดเจนจากทางผู้ให้เช่าและผู้เช่า หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่อีกฝ่ายไม่รับรู้ผลจากการเปลี่ยนแปลงนั้น จะไม่สามารถนำไปใช้ในทางกฎหมายได้ ดังนั้นก่อนที่จะตกลงเซ็นสัญญาอะไรไป ขอให้พิจารณาว่า มีการลงลายมือของผู้ให้เช่าอย่างชัดเจน

เลือกตึกให้เช่าราคาประหยัด

4. เข้าใจขอบเขตของผู้เช่าและผู้ให้เช่าอย่างชัดเจน

หลังจากที่คุณได้เซ็นชื่อหรือยอมรับข้อตกลงในใบสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรได้ ดังนั้นก่อนที่คุณจะทำเช่นนั้น แนะนำให้ศึกษาขอบเขตหน้าที่และข้อกำหนดต่าง ๆ ของทางผู้ให้เช่าและตัวผู้เช่าเองว่า มีขอบเขตในการดำเนินการอย่างไรภายใต้ข้อกฎหมาย

-ผู้ให้เช่า ขอบเขตอำนาจของผู้ให้เช่าสามารถกำหนดในสัญญาได้ว่า สิทธิ์การเช่านี้ขึ้นเฉพาะอยู่ที่ผู้ให้เช่าเท่านั้น หรือสามารถตกทอดไปสู่ทายาทได้ นอกจากนั้น ในการดำเนินการผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ แต่อาจเป็นคนที่ได้รับมอบอำนาจหรือยินยอมจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อีกทอดหนึ่งก็ได้

-ผู้เช่า มีหน้าที่ในการจ่ายค่าเช่าตอบแทนแก่ผู้ให้เช่าตามเวลา และจำนวนที่กำหนดในสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องมีหน้าที่ในการดูแลรักษาตลอดอายุสัญญาเช่า นอกจากนั้น ผู้เช่าสามารถเจาะจงหรือกำหนดในสัญญาได้ว่า จะให้เช่าเฉพาะผู้เช่าคนนี้หรือสามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ทายาทได้เช่นเดียวกันกับผู้ให้เช่าเลือก

5. ข้อกำหนดในการทำสัญญาตึกให้เช่าราคาประหยัด

-สัญญาทุกฉบับ เป็นสิ่งที่กำหนดทั้งระยะเวลาและจำนวนเงินที่คุณจะใช้ตามกฎหมายข้อบังคับ ซึ่งข้อตกลงและการดำเนินการจะสามารถดำเนินการได้ด้วยกัน 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการดำเนินการ

-สัญญาเช่าเกิน 3 ปีขึ้นไป ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องทำการจดทะเบียนต่อพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ โดยจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเพียงแค่ 3 ปีแรก

-สัญญาเช่าไม่เกิน 3 ปี ผู้เช่าและผู้ให้เช่าสามารถทำสัญญาระหว่างกันเองได้เลือก

เลือกตึกให้เช่าราคาประหยัด

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกตึกให้เช่าราคาประหยัด และเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อดำเนินกิจการของคุณได้อย่างราบรื่น ต้องมั่นใจว่า ได้ทำการตรวจสอบองค์ประกอบและรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญา ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คุณต้องจ่ายนอกเหนือไปจากค่าเช่า เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาว่า ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับนั้นคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน และปลอดภัยมากเพียงใด หากคุณเลือกที่จะตัดสินใจทำสัญญาโดยไม่คิดหน้าคิดหลัง อาจทำให้คุณต้องพบกับปัญหามากมายในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นที่มากเกินกว่าขอบเขตที่จะรับมือได้

HONG Tower🏬
✅ให้เช่า โกดัง พื้นที่ อาคาร
✅ใกล้ถนนพระราม 2
✅ใกล้ทางด่วน ดาวคะนอง , บางนา-ตราด
✅ขึ้นลงทางด่วนได้ 2 ทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 080-123 4569 (คุณไกด์)

Facebook : https://www.facebook.com/hongtower.1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *